Автомобилски потрошувачки кредит

__Автомобилски__ потрошувачки кредит
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 600.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.26 %

  Месечен ануитет

  6.342

  Вкупно враќате

  107.822

  Вкупна камата

  7.822

  СВТ од 0 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Кредит наменет за купување на возило

Нов или половен, автомобилски кредит за набавка на возило кој одговара на Вашиот буџет и Вашите потреби. Можете да го добиете својот автомобил без жиранти

 • Минимално учество Кредит кој Ви овозможува со минимално учество до 20% да го добиете својот автомобил
 • Секој автомобилМожност да купите нов автомобил од секоја марка и секој дилер
 • До 84 месециМожност за отплата до 84 месеци согласно Вашите желби и можности
 • Без жирантиБез жиранти и дополнително обезбедување при аплицирање за автомобилски кредит
 • БенефицииДополнителни бенефиции при купување на патничко или комерцијално возило

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ 2,000,000 денари
 • Рок на отплата до 84 еднакви месечни ануитети
 • Каматна стапка
  • 7,5% годишно за кредити со девизна клаузула, доколку износот на кредитот изнесува помалку од 50% од вредноста на возилото(согласно фактурата)
  • 9,5% годишно за кредити во денари, доколку износот на кредитот изнесува помалку од 50% од вредноста на возилото(согласно фактурата)
  • 7,9% годишно за кредити со девизна клаузула, доколку износот на кредитот изнесува од 7,9% од 50% од вредноста на возилото(согласно фактурата)
  • 10% годишно за кредити во денари, доколку износот на кредитот изнесува од 79% до 50% од вредноста на возилото(согласно фактурата)
  • 8,1% годишно за кредити со девизна клаузула, доколку износот на кредитот изнесува 80% од вредноста на возилото(согласно фактурата)
  • 10,5% годишно за кредити во денари, доколку износот на кредитот изнесува 80% од вредноста на возилото(согласно фактурата)
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци до 1,5% еднократно за управување со кредитот

Обезбедување

 • Воспоставено заложно право на возилото во корист на Банката
 • КАСКО осигурување, винкулирано во корист на Банката за време на рок на отплата на кредитот
 • Меница со менична изјава потпишана од корисникот на кредитот

Право на користење

 • Физички лица државјани на Република Македонија
 • Нето платите на кредитобарателот и жирантите не смеат да бидат помали од 10,000 денари

Потребна документација

 • Профактура за автомобилот што се купува
 • Потврда за плата на Корисникот на кредитот
 • Потврда за платено учество
 • Документ за обезбедување
НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот
 • Отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од месечните примања на кредитокорисникот