Raporte dhe të dhëna

__Raporte dhe të dhëna__
i Bankës Eurostandard

 

Në bazë të vendimit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë për publikimin e raporteve dhe të dhënave nga ana e bankës, Gazeta zyrtare e RM (134/2007) dhe politikës së kumtimit të Bankës Eurostandard SHA Shkup, publikon:

 

RAPORTE DHE TË DHËNA
gjendja 30 qershori 2020
të publikuara më datë 31 korrik 2020

Download