Mjete xhiroje të qëndrueshme

Kredi afatgjate për mjete xhiroje të qëndrueshme

Blerja e pajisjeve, automjeteve, pagesat, importi ose mirëmabjtja e likuiditetit janë nevoja të cilat kompanitë nuk mund t’i anashkalojnë. Kredia për mjete xhiroje të qëndrueshme, për një afat të mesëm ose afatgjate, ju mundësojnë financimin e të gjitha këtyre nevojave gjatë vazhdimit të ciklit të xhiros ose të prodhimit.

  • Shlyerje fleksibile Mundësi për shlyerjen e kredisë për 5 vjet, sipas dëshirës Suaj.
  • Periudhë grejs Mundësi për grejs periudhë të perfshirë deri në 1 vjet, ku klienti ka për detyrim të bëjë pagesë të kamatës
  • Е-mail Mundësi për të fituar në formë elektronike të gjitha llojet e dokumenteve
  • Kartë falas Mundësi për të fituar kartën e debitit MasterCard Bussines
  • Mënyrë praktike për financimin e të gjitha detyrimeve të Juaja