Kredi konsumatore shopingu

Kredi konsumatore __shopingu__
 • Kredi automjeti

  Shuma e dëshiruar 30.000 den.

  Numri i muajve 12

  Norma e interesit

  7.26 %

  Anuitet mujor

  6.342

  Shuma që duhet kthyer

  107.822

  Totali i normës së interesit

  7.822

  SVТ prej 0 %.

  *Mbi normën e SVT ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në përllogaritjen e SVT, norma interkalare e interesit dhe shuma e normës nominale të interesit.

 • Линкови десно

Kredi e paraparë për blerjen e pajisjeve teknike

Kredia e shopingut është një kredi konsumatore pa garantorë, e paraparë për blerjen e pajisjeve teknike të çdo lloji

 • Deri në 90,000 denarë Mundësi për të fituar kredi shuma maksimale e të cilës mund të arrijë deri në 90,000 denarë, pa garantorë.
 • Deri në 300,000 denarë Mundësi për të fituar kredi shuma maksimale e të cilës mund të arrijë deri në 300,000 denarë, me një garantor.
 • Shlyerje fleksibile Mundësi për shlyerjen e kredisë për një periudhë prej 12, 24, 36 ose 48 muaj, sipas dëshirave dhe mundësive Tuaja.
 • Aplikim i lehtë Mundësi aplikimi në të gjitha ekspoziturat e Eurostandard Banka.
 • Мaestrо® - kartë debiti Gjatë aplikimit për Kredi shopingu, Ju do të fitoni falas kartën e debitit Maestro.

Karakteristikat e kredisë

 • Shumë maksimale deri në 300.000 denarë, varësisht aftësisë së kreditimit të kërkuesit të kredisë.
 • Afati i shlyerjes së kredisë deri në 48 këste mujore të barabarta.
 • Norma e interesit: norma fillestare e interesit është 10.5% në nivel vjetor. Norma e interesit është variabile dhe ndryshon sipas ndryshimeve të normës referente të interesit e publikuar në ueb faqen www.nbrm.mk pas kalimit të gjashtëmujorit (30.06. dhe 31.12.), e rritur për + 8 pikë procentuale, por jo më pak se 10.5% në nivel vjetor dhe jo më shumë se norma e kamatës ligjore të vonesës. Norma e interesit harmonizohet dy herë në vit, pas kalimit të gjashtëmujorit.
 • Kamata e vonesës do të jetë e barabartë me normën e kamatës ligjore të vonesës.
 • Komisione për administrimin e kredisë deri në 1,5% të shumës së kredisë, 250,00 denarë shpenzime aplikimi.

Sigurimi

 • Për kredi deri 90,000 denarë, dëftesë borxhi me deklaratë të nënshkruar nga Përfituesi i kredisë
 • Për kredi më të larta se 90,000 denarë, dëftesë borxhi me deklaratë të nënshkruar nga Përfituesi i kredisë dhe 1 (një) garantues kredie  

E drejta e përdorimit

 • Individë – shtetas të Republikës së Maqedonisë, që marrin rrogat nëpërmjet Eurostandard Banka.
 • Rrogat mujore neto të kërkuesit të kredisë dhe garantorëve nuk duhet të jenë nën 10.000 denarë. 

Dokumentet e nevojshme

 • Punonjësit e sektorit privat duhet të dorëzojnë fotokopje të formularëve M1-M2 dhe deklaracionet e rrogës të vërtetuara në Drejtorinë e të Hyrave Publike për 3 muajt e fundit dhe dokumentin e gjendjes korrente të firmës, i lëshuar nga Regjistri qendror.
 • Bashkëngjitur me kërkesën duhen dorëzuar fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për kërkuesin e kredisë dhe garantorët.

VËREJTJE:
 • Banka rezervon të drejtën për të kërkuar dokumente plotësuese për të vërtetuar validitetin e aplikacionit të dorëzuar të kredisë.
 • Këstet e kredisë arrijnë në ditën e fundit kalendarike të muajit.
 • Shuma e këstit mujor nuk duhet të jetë mbi 1/3 (një e treta) e të ardhurave mujore të përdoruesit të kredisë.