Kredi konsumatore ekspres

Kredi konsumatore __ekspres__
 • Kredi automjeti

  Shuma e dëshiruar 30.000 den.

  Numri i muajve 12

  Norma e interesit

  7.26 %

  Anuitet mujor

  6.342

  Shuma që duhet kthyer

  107.822

  Totali i normës së interesit

  7.822

  SVТ prej 7.822 %.

  *Mbi normën e SVT ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në përllogaritjen e SVT, norma interkalare e interesit dhe shuma e normës nominale të interesit.

 • Линкови десно

Kredi konsumatore joqëllimore me 1 garantor

Keni nevojë për para? Kredia konsumatore Ekspres e Eurostandard Banka është një zgjidhje e shpejtë dhe e thjeshtë për financimin e të gjitha nevojave Tuaja. Ju mund të aplikoni për Kredinë konsumatore Ekspres me 1 (një) garantor, duke zgjedhur sipas dëshirës ose mundësive shumën, afatin dhe mënyrën e shlyerjes së kredisë.

Për kredinë konsumatore instant pa garantorë mund të aplikoni duke zgjedhur sipas dëshirës ose mundësive shumën, afatin dhe mënyrën e shlyerjes së kredisë

 • Deri në 180.000 denarë Mundësi për të fituar kredi joqëllimore shuma e të cilës mund të arrijë deri në 180.000 denarë, me një garantor.
 • Shlyerje fleksibile Mundësi për shlyerjen e kredisë për një periudhë prej 24, 36 ose 48 muaj, sipas dëshirave dhe mundësive Tuaja.
 • Aplikim i lehtë Mundësi aplikimi në të gjitha ekspoziturat e Eurostandard Banka.
 • Мaestrо - kartë debiti Gjatë aplikimit për Kredi konsumatore Ekspres, Ju do të fitoni falas kartën e debitit Maestro
 • Pagesë e shpejtë Pas aprovimit të kredisë mjetet mund t’i fitoni menjëherë në llogarinë Tuaj transaksione

 

Karakteristikat e kredisë

 • Shumë maksimale deri në 180.000 denarë, varësisht aftësisë së kreditimit të kërkuesit të kredisë
 • Afati i shlyerjes deri në 48 këste mujore të barabarta
 • Norma e interesit: norma fillestare e interesit është 10.5% në nivel vjetor. Norma e interesit është variabile dhe ndryshon sipas ndryshimeve të normës referente të interesit e publikuar në ueb faqen www.nbrm.mk pas kalimit të gjashtëmujorit (30.06. dhe 31.12.), e rritur për + 8 pikë procentuale, por jo më pak se 10.5% në nivel vjetor dhe jo më shumë se norma e kamatës ligjore të vonesës. Norma e interesit harmonizohet dy herë në vit, pas kalimit të gjashtëmujorit.
 • Kamata e vonesës do të jetë e barabartë me normën e kamatës ligjore të vonesës
 • Komisione fikse për administrimin e kredisë deri në 2,0% të shumës së kredisë ose të paktën 1,000 denarë, 250,00 denarë shpenzime aplikimi

Sigurimi

 • Kambial me deklaratë kambiale e nënshkruar nga përdoruesi i kredisë dhe një garantor me aftësi kreditimi.

E drejta e përdorimit

 • Individët shtetas të Republikës së Maqedonisë.
 • Individët që përdorin një kredi ose janë garantorë të një kredie tjetër në EUROSTANDARD BANKA SHA nuk mund të paraqiten në cilësinë e garantonit për një kredi tjetër.
 • Rrogat neto të kërkuesit të kredisë dhe garantorëve nuk mund të jenë nën 10,000 denarë.

Dokumentet e nevojshme

 • Punonjësit e sektorit privat duhet të dorëzojnë fotokopje të formularëve M1-M2 dhe deklaracionet e rrogës të vërtetuara në
 • Drejtorinë e të Hyrave Publike për 3 muajt e fundit dhe dokumentin e gjendjes korrente të firmës, i lëshuar nga Regjistri qendror. Bashkëngjitur me kërkesën duhen dorëzuar fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për kërkuesin e kredisë dhe garantorin.

 

VËREJTJE:
 • Banka rezervon të drejtën për të kërkuar dokumente plotësuese për të vërtetuar validitetin e aplikacionit të dorëzuar të kredisë.
 • Këstet e kredisë arrijnë në ditën e fundit kalendarike të muajit.
 • Shuma e këstit mujor nuk duhet të jetë mbi 1/3 (një e treta) e të ardhurave mujore të përdoruesit të kredisë.