Kredi konsumatore instant

__Kredi__ konsumatore instant
Kredi konsumatore joqëllimore pa garantorë

Kredia konsumatore Instant e Eurostandard Banka është një zgjidhje e shpejtë dhe e thjeshtë për financimin e të gjitha nevojave Tuaja. Për Kredinë konsumatore INSTANT pa garantorë mund të aplikoni duke zgjedhur sipas dëshirës ose mundësive shumën, afatin dhe mënyrën e shlyerjes së kredisë.

Për kredinë konsumatore instant pa garantorë mund të aplikoni duke zgjedhur sipas dëshirës ose mundësive shumën, afatin dhe mënyrën e shlyerjes së kredisë.

 • Aplikim i lehtë Mundësi për të aplikuar në të gjitha ekspoziturat e Eurostandard Banka.
 • Pagesë e shpejtë Pas aprovimit të kredisë mjetet mund t’i fitoni menjëherë në llogarinë Tuaj transaksione.
 • 12 dhe 24 muaj Mundësi për shlyerjen e kredisë për një periudhë prej 12 dhe 24 muaj, sipas dëshirave dhe mundësive Tuaja.
 • Deri në 60,000 denarëMundësi për të fituar kredi, shuma e të cilës mund të arrijë deri në 60.000 denarë, pa garantorë.
 • Maestro – kartë debiti Në rastet e aplikimit për kredinë konsumatore Instant, Ju do të fitoni falas kartën e debitit Maestro.

 

Karakteristikat e kredisë

 • Shumë maksimale deri në 60.000 denarë, varësisht aftësisë së kreditimit të kërkuesit të kredisë.
 • Afati i shlyerjes deri në 24 këste mujore të barabarta.
 • Norma e interesit: norma fillestare e interesit është 10.5% në nivel vjetor. Norma e interesit është variabile dhe ndryshon sipas ndryshimeve të normës referente të interesit e publikuar në ueb faqen www.nbrm.mk pas kalimit të gjashtëmujorit (30.06. dhe 31.12.), e rritur për + 8 pikë procentuale, por jo më pak se 10.5% në nivel vjetor dhe jo më shumë se norma e kamatës ligjore të vonesës. Norma e interesit harmonizohet dy herë në vit, pas kalimit të gjashtëmujorit.
 • Kamata e vonesës do të jetë e barabartë me normën e kamatës ligjore të vonesës.
 • Komisione fikse për administrimin e kredisë deri në 2,0% të shumës së kredisë ose të paktën 1,000 denarë, 250,00 denarë shpenzime aplikimi

Обезбедување

 • Меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот

Право на користење

 • Физички лица државјани на Република Македонија
 • Лица кои користат кредит или се жиранти на кредит во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД не може да се јават како жиранти на друг кредит
 • Нето платите на кредитобарателот и жирантите не смеат да бидат помали од 10,000 денари

Потребна документација

 • За вработени во приватен сектор да се достави фотокопија од М1-М2 обрасци и рекапитулари за исплата на плата заверени во УЈП за последните 3 месеци и тековна состојба за фирмата од Централен регистар
 • Во прилог на барањето задолжително да се достават фотокопии од документ за идентификација на Кредитобарателот

 

 

VËREJTJE:
 • Banka rezervon të drejtën për të kërkuar dokumente plotësuese për të vërtetuar validitetin e aplikacionit të dorëzuar të kredisë.
 • Këstet e kredisë arrijnë në ditën e fundit kalendarike të muajit.
 • Shuma e këstit mujor nuk duhet të jetë mbi 1/3 (një e treta) e të ardhurave mujore të përdoruesit të kredisë.