Kredi +

Kredi __+__
 • Kredi automjeti

  Shuma e dëshiruar 60.000 ден.

  Numri i muajve 1

  Norma e interesit

  7.8 %

  9.9 %

  Anuitet mujor

  6.342

  5.163

  Shuma që duhet kthyer

  107.822

  63.169

  Totali i normës së interesit

  7.822

  3.169

  * interes për 3 muajt e parë

  SVT prej 7.822 %.

  *Mbi normën e SVT ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në përllogaritjen e SVT, norma interkalare e interesit dhe shuma e normës nominale të interesit.

 • Линкови десно

Kredi konsumatore për të gjithë punëtorët shëndetësorë

HERONJTË MBAJNË MANTELA TË BARDHË

 • 0%Interes për 3 muajt e parë
 • 0%Provizon për përpunim
 • 0%për shpenzime administrative
 • 4.9%Shkallë të interesit për të gjithë periudhën
 • Pa garantuesDeri në 300,000 denarë
 • RifinancimRifinancim të kredive dhe kartelave pa kompenzim

Karakteristikat e kredisë

 • Vlera maksimale e kredisë deri në 900,000 denarë, në varësi nga aftësia kreditore e kredikërkuesit.
 • Afati i pagesës (shlyerjes) deri në 120 anuitete.
  Shkalla e interesit: 0% në tre muajt e parë të periudhës promotive. Pas kalimit të periudhës promotive, për ata që marrin rrogën në Eurostandard Bank, shkalla e interesit është 4,9% në vjet.
  Harmonizimi i shkallës të interesit bëhet dy here në vjet pas kalimit të gjysëm vjetorit.
 • Kompenzime: 0% shpenzime administrative, 0 % për aplikim
 • Interes ndëshkues në lartësi të shkallës të interesit ndëshkues ligjor

Siguria

 • Për vlera deri në 300,000 denarë nevojitet kambial dhe deklaratë kambiali të nënshkruara nga Shfrytëzuesi i kredisë.
 • Për vlera nga 300,000 deri në 600,000 denarë nevojite 1(një) garantues me aftësi kreditore apo solemnizim.
 • Për vlera mbi 600,000 denarë nevojiten 2(dy) garantues me aftësi kreditore apo 1 (një) garantues me aftësi kreditore dhe solemnizim.

E drejta e shfrytëzimit

 • Personat fizik, shtetas të RM-së, që e marrin rrogën në Eurostandard Bank.
 • Persona që shfrytëzojnë kredinë apo janë garantues të kredisë në Eurostandard Bank nuk mund të paraqiten si garantues të kredisë tjetër.
 • Rrogat neto të kreditkërkuesit dhe garantuesit nuk mund të jenë më të vogla se 10.000 denarë.

Dokumentacioni i nevojshëm

 • Për të punësuarit në EShP dhe EShP: ndalesë administrative e rrogës
 • Për të punësuarit në sektorin privat: të jepen fotokopje nga formularët M1-M2 dhe rekapituallarë për pagesë të rrogës të vërtetuar në DHP për 3 muajt e fundit dhe gjendja rrjedhëse për firmën nga Regjistri qëndror
 • Të bashkangjitur me kërkësën detyrimitsht të dorëzohet fotokopje e dokumentit për identifikim të kreditkërkuesit