Kredia konsumatore relaks

Kredia konsumatore __relaks__
 • Kredi automjeti

  Shuma e dëshiruar 60.000 ден.

  Numri i muajve 12

  Norma e interesit

  7.8 %

  9.9 %

  Anuitet mujor

  6.342

  5.163

  Shuma që duhet kthyer

  107.822

  63.169

  Totali i normës së interesit

  7.822

  3.169

  * vlerat e dy viteve të para

  SVT prej 7.822 %.

  *Mbi normën e SVT ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në përllogaritjen e SVT, norma interkalare e interesit dhe shuma e normës nominale të interesit.

 • Линкови десно

Kredi konsumatore me periudhë grejs dhe pa garantorë

Të blesh me një buxhet të limituar do të thotë të bësh kompromis midis dëshirave dhe mundësive. Me kredinë RELAKS e Eurostandard Banka Ju mund të fitoni kredi pa garantorë dhe një periudhë grejs prej 6 muaj.

Për kredinë konsumatore instant pa garantorë mund të aplikoni duke zgjedhur sipas dëshirës ose mundësive shumën, afatin dhe mënyrën e shlyerjes së kredisë.

 • Periudha grejs Me kredinë Relaks Ju fitoni mundësinë për të pasur një periudhë grejs prej 6 muaj.
 • Pa garantorë Mundësi për të marrë një kredi shuma e të cilës mund të arrijë deri në 300,000 denarë pa garantorë, ndërsa për shumat deri në 900,000 denarë duhet siguruar një garantor.
 • Rifinancimi Mundësi për rifinancimin e kredive dhe kartave pa pagesa plotësuese.
 • Pagesë e shpejtë Pas aprovimit të kredisë mjetet mund t’i fitoni menjëherë në llogarinë Tuaj transaksione.
 • Мaestrо - kartë debiti Gjatë aplikimit për Kredi konsumatore Relaks, Ju do të fitoni falas kartën e debitit Maestro.

 

Karakteristikat e kredisë

 • Shumë maksimale deri në 900.000 denarë, varësisht aftësisë së kreditimit të kërkuesit të kredisë.
 • Afati i shlyerjes deri në 8 vjet (95 këste mujore të barabarta). 
 • Periudhë grejs prej 6 muaj, sipas dëshirës.
 • Norma e interesit: norma fillestare e interesit është 7,8% në nivel vjetor, fikse për dy vitet e para. Pas kalimit të dy viteve të para norma e interesit është variabile dhe arrin në 9,9% në nivel vjetor. Norma variabile e interesit ndryshon sipas ndryshimeve të normës referente të interesit e publikuar në ueb faqen www.nbrm.mk pas kalimit të gjashtëmujorit (30.06. dhe 31.12.), e rritur për + 6.9 pikë procentuale, por jo më pak se 9,9% në nivel vjetor dhe jo më shumë se norma e kamatës ligjore të vonesës.
  Norma e interesit harmonizohet dy herë në vit, pas kalimit të gjashtëmujorit.
 • Kamata e vonesës do të jetë e barabartë me normën e kamatës ligjore të vonesës.
 • Komisione fikse për administrimin e kredisë deri në 1,0% të shumës së kredisë ose të paktën 1,000 denarë, 250,00 denarë shpenzime aplikimi.

Sigurimi

 • Për shumat deri në 300,000 denarë, me afat shlyerjeje deri në 48 muaj, bashkë me kambialin duhet nënshkruar edhe një deklaratë kambiale nga përdoruesi i kredisë.
 • Për shumat mbi 300,000 denarë, me afat shlyerjeje deri në 48 muaj, përveç kambialit, duhet siguruar edhe një garantor me aftësi kreditimi.

E drejta e përdorimit

 • Individët shtetas të Republikës së Maqedonisë, që marrin rrogë nëpërmjet Eurostandard Banka. 
 • Individët që përdorin një kredi ose janë garantorë të një kredie tjetër në EUROSTANDARD BANKA SHA nuk mund të paraqiten në cilësinë e garantonit për një kredi tjetër.
 • Rrogat neto të kërkuesit të kredisë dhe garantorëve nuk mund të jenë nën 10,000 denarë.

Dokumentet e nevojshme

 • Punonjësit e sektorit privat duhet të dorëzojnë fotokopje të formularëve M1-M2 dhe deklaracionet e rrogës të vërtetuara në Drejtorinë e të Hyrave Publike për 3 muajt e fundit dhe dokumentin e gjendjes korrente të firmës, i lëshuar nga Regjistri qendror.
 • Bashkëngjitur me kërkesën duhen dorëzuar fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për kërkuesin e kredisë dhe garantorin.

 

VËREJTJE:
 • Banka rezervon të drejtën për të kërkuar dokumente plotësuese për të vërtetuar validitetin e aplikacionit të dorëzuar të kredisë.
 • Këstet e kredisë arrijnë në ditën e fundit kalendarike të muajit.
 • Shuma e këstit mujor nuk duhet të jetë mbi 1/3 (një e treta) e të ardhurave mujore të përdoruesit të kredisë.