Kredia konsumatore standard

Kredia konsumatore __standard __
 • Kredi automjeti

  Shuma e dëshiruar 30.000 ден.

  Numri i muajve 12

  Norma e interesit

  7.26 %

  Anuitet mujor

  6.342

  Shuma që duhet kthyer

  107.822

  Totali i normës së interesit

  7.822

  SVT prej 7.822 %.

  *Mbi normën e SVT ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në përllogaritjen e SVT, norma interkalare e interesit dhe shuma e normës nominale të interesit.

 • Линкови десно

kredia konsumatore joqëllimore deri në 800,000 denarë

Kredia konsumatore Standard, shuma e të cilës mund të arrijë deri në 800,000 denarë, është një mundësi e shkëlqyer për të shijuar blerjet pa limit. Kredia mund të përdoret për rifinancimin e kredive të bankave të tjera

Për kredinë konsumatore instant pa garantorë mund të aplikoni duke zgjedhur sipas dëshirës ose mundësive shumën, afatin dhe mënyrën e shlyerjes së kredisë

 • Shlyerje deri në 7 vjetMundësi për shlyerjen e kredisë për një periudhë prej 48, 60 ose 84 muaj, sipas dëshirave dhe mundësive Tuaja.
 • Deri në 800.000 denarë Mundësi për të fituar kredi joqëllimore shuma e të cilës mund të arrijë deri në 800.000 denarë, me dy garantorë.
 • Pagesë e shpejtë Pas aprovimit të kredisë mjetet mund t’i fitoni menjëherë në llogarinë Tuaj transaksione ..
 • Rifinancimi Mundësi për rifinancimin e kredive dhe kartave pa pagesa plotësuese.
 • Мaestrо - kartë debiti Gjatë aplikimit për Kredi konsumatore Standard, Ju do të fitoni falas kartën e debitit Maestro.

 

Karakteristikat e kredisë

 • Shumë maksimale deri në 800.000 denarë, varësisht aftësisë së kreditimit të kërkuesit të kredisë.
 • Afati i shlyerjes deri në 7 vjet (84 këste mujore të barabarta). 
 • Norma e interesit: norma fillestare e interesit është 10.5% në nivel vjetor. Norma e interesit është variabile dhe ndryshon sipas ndryshimeve të normës referente të interesit e publikuar në ueb faqen www.nbrm.mk pas kalimit të gjashtëmujorit (30.06. dhe 31.12.), e rritur për + 8 pikë procentuale, por jo më pak se 10.5% në nivel vjetor dhe jo më shumë se norma e kamatës ligjore të vonesës. Norma e interesit harmonizohet dy herë në vit, pas kalimit të gjashtëmujorit.
 • Kamata e vonesës do të jetë e barabartë me normën e kamatës ligjore të vonesës.
 • Komisione fikse për administrimin e kredisë deri në 2,0% të shumës së kredisë ose të paktën 1,000 denarë, 250,00 denarë shpenzime aplikimi.

Sigurimi

 • Kambial me deklaratë kambiale e nënshkruar nga përdoruesi i kredisë dhe dy garantorë me aftësi kreditimi.

E drejta e përdorimit

 • Individët shtetas të Republikës së Maqedonisë. 
 • Individët që përdorin një kredi ose janë garantorë të një kredie tjetër në EUROSTANDARD BANKA SHA nuk mund të paraqiten në cilësinë e garantonit për një kredi tjetër.
 • Rrogat neto të kërkuesit të kredisë dhe garantorëve nuk mund të jenë nën 10,000 denarë.

Dokumentet e nevojshme

 • Punonjësit e sektorit privat duhet të dorëzojnë fotokopje të formularëve M1-M2 dhe deklaracionet e rrogës të vërtetuara në Drejtorinë e të Hyrave Publike për 3 muajt e fundit dhe dokumentin e gjendjes korrente të firmës, i lëshuar nga Regjistri qendror.
 • Bashkëngjitur me kërkesën duhen dorëzuar fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për kërkuesin e kredisë dhe garantorin.

 

 

VËREJTJE:
 • Banka rezervon të drejtën për të kërkuar dokumente plotësuese për të vërtetuar validitetin e aplikacionit të dorëzuar të kredisë.
 • Këstet e kredisë arrijnë në ditën e fundit kalendarike të muajit.
 • Shuma e këstit mujor nuk duhet të jetë mbi 1/3 (një e treta) e të ardhurave mujore të përdoruesit të kredisë.