Klauzola devizore fshihet duke

Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se duke filluar nga data 01.01.2018 nga Kontratat e kredive konsumatore për individët fshihet klauzola valutore me përmbajtjen në vazhdim:

„Përdoruesi është dakord që në rastet e ndryshimit ose rritjes së kursit të mesëm të denarit në raport me EURON për më shumë se 2% sipas listës indikative të këmbimit e BPRM, Banka/kreditori të risë shumën e pjesës së papaguar ose të pakthyer të kredisë, me normën përkatëse prej 2%. Në një rast të tillë Banka/kreditori do të caktojë një shumë të re të detyrimeve mujore. Indeksimi – Harmonizimi do të bëhet në fund të vitit ose gjatë kohës së përdorimit të kredisë, shlyerjes ose maturimit të kredisë. Për rritjen e këtij lloji (harmonizimin) Banka/kreditori do të detyrojë Përdoruesin me evidentimin e ndryshimit në regjistrat e saj/tij në ditën e ndryshimit dhe për këtë qëllim do ta njoftojë përdoruesin me shkrim."

 

 

Me respekt,
EUROSTANDARD BANK SHA SHKUP