Aksionarët e bankës

STRUKTURËN AKSIONARE TË EUROSTANDAR BANKA E PËRBËJNË DY SUBJEKTE TË BARABARTA, ME TË DREJTA DHE DETYRIME IDENTIKE, SI DHE ME TË DREJTA DHE PRONËSI TË BARABARTË.

E.H.H. Eastern Hemisphere Holding SA (50%)

G.O.F.I. Group of Finance and Investment SA (50%)

  • Kapitalin aksionar të Bankës e përbëjnë 18,000 aksione të veçanta, me të drejtë vote të barabartë
  • Pronari i çdo aksioni të veçantë ka të drejtat dhe detyrimet në vazhdim
  • Të marrë pjesë në fitimin e Bankës
  • Të marrë pjesë në drejtimin e Bankës
  • Të drejtën e një pjese të aktivit, që do të mbetet pas mbylljes së procedurës së likuidimit

 

AKSIONARËT E BANKËS

Aksionet e Eurostandard Banka nuk janë objekt i tregtimit të rregullt në bursë!