Xhiroja pagesore

Me xhiro pagesore në vend dhe botë nënkuptohen pagesat në denarë dhe valutë, që kryhen nga pjesëmarrësit në xhiron pagesore, përmes llogarive të tyre të hapura tek bartësit e xhiros pagesore.

Eurostandard banka përmes rrjetit të vet zyrtar i kryen të gjitha punët e xhiros pagesore

  • Hapja, menaxhimi dhe mbyllja e llogarive transaksione
  • Pranimi dhe përpunimi i mandateve për të gjitha llojet e pagesave
  • Pagesa me para në dorë dhe tërheqje parash
  • Të gjitha llojet e pagesave pa para në dorë
  • Të gjitha llojet e pagesave me jashtë
  • Pranimi dhe përpunimi i parave nga jashtë
  • Të gjitha llojet e vërtetimeve sipas kërkesës së klientit
  • Arkëtimi i çeqeve në deviza

Plani me afate i punës së xhiros pagesore në vend

Lloji i instrumentit Fillimi Fundi Sistemi i barazimit Dita e punës
PP 30 08:00:00 16:25:00 1 12345
PP 30 08:00:00 14:00:00 2 12345
PP 30 08:00:00 19:00:00 3 123456
PP 10 08:00:00 19:00:00 3 123456
PP 40 08:00:00 19:00:00 3 123456
PP 50 08:00:00 14:00:00 2 12345
PP 50 08:00:00 16:25:00 1 12345
PP 53 08:00:00 14:00:00 2 12345

LEGJENDA – SISTEMI I BARAZIMIT

(1) Sistemi maqedonas interbankar pagesor (SMIP)
(2) Sistemi kliring interbankar pagesor (SKIP)
(3) Kliringu intern (KI)