Xhiro pagesore

Me xhiro pagesore në vend dhe botë nënkuptohen pagesat në denarë dhe valutë, që kryhen nga pjesëmarrësit në xhiron pagesore, përmes llogarive të tyre të hapura tek bartësit e xhiros pagesore.

Eurostandard banka përmes rrjetit të vet zyrtar i kryen të gjitha punët e xhiros pagesore

  • Hapja, menaxhimi dhe mbyllja e llogarive transaksione
  • Pranimi dhe përpunimi i mandateve për të gjitha llojet e pagesave
  • Pagesa me para në dorë
  • Të gjitha llojet e pagesave pa para në dorë
  • Të gjitha llojet e pagesave me jashtë
  • Pranimi dhe përpunimi i parave nga jashtë
  • Të gjitha llojet e vërtetimeve sipas kërkesës së klientit

Plani me afate i punës së xhiros pagesore në vend

Lloji i instrumentit

Fillimi

Fundi

Sistemi i barazimit

Dita e punës

PP 30

08:00:00

16:25:00

1

12345

PP 30

08:00:00

14:00:00

2

12345

PP 30

08:00:00

19:00:00

3

123456

PP 10

08:00:00

19:00:00

3

123456

PP 40

08:00:00

19:00:00

3

123456

PP 50

08:00:00

16:00:00

3

123456

PP 50

08:00:00

14:00:00

2

12345

PP 50

08:00:00

16:25:00

1

12345

PP 53

08:00:00

14:00:00

2

12345

LEGJENDA – SISTEMI I BARAZIMIT

(1) Sistemi maqedonas interbankar pagesor (SMIP)
(2) Sistemi kliring interbankar pagesor (SKIP)
(3) Kliringu interno (KI)