Depozita në denarë për individët

Shfrytëzoni maksimalisht mjetet tuaja
Kursimet në denarë dhe në euro në eurostandard banka janë një mënyrë e shkëlqyer për të kursyer paratë tuaja. Me normat e interesit që janë tepër të volitshme, mënyrën e kursimit dhe sigurinë e plotë, kursimet në denarë janë zgjedhja më e mirë për të investuar mjetet tuaja

 • Depozita tradicionale
 • NORMË INTERESI DERI NË 2.3% Afatizoni mjetet Tuaja për një periudhë 36-muajshe dhe do të fitoni normë interesi deri në 2.3%.
 • PAGESË MUJORE Norma e interesit mund të tërhiqet pas skadimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj.
 • AFATI Periudha të ndryshme afatizimi, sipas dëshirave dhe nevojave të klientëve.

 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Depozita Denar Plus
 • LIRI Depozita e hapur në denarë Ju mundëson liri të plotë gjatë administrimit të mjeteve Tuaja
 • SIGURI Depozitat janë siguruar pranë Fondit të sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka
 • KARTË FALAS Me çdo depozitë të afatizuar Ju keni mundësi të fitoni falës kartën e debitit Maestro.

 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Depozita familjare
 • FITIMI I KAMATËS NË FILLIM Mjetet mund t’i afatizoni për një periudhë dhe me një normë interesi që do të plotësojnë nevojat Tuaja, ndërsa normën e interesit do ta fitoni në fillim.
 • AFATI Depozitë me përllogaritje anticipative të normës së interesit dhe mundësi afatizimi për 3, 6 dhe 12 muaj.
 • MUNDËSI Kursimi me pagimin e normës së interesit në fillim është një mundësi për të fituar mjete financiare plotësuese

 • Shikoni detajet e tjera
 
 • Pagimi i kamatës në fillim

 • 3 MUAJ
  0,10%

 • 6 MUAJ
  0,40%

 • 12 MUAJ
  1,20%
 • Shikoni detajet e tjera