Depozita denar plus

Depozita __denar plus__
 • Përllogaritja e depozitës
  Norma e interesit paguhet në fund të periudhës

  Norma e interesit paguhet çdo muaj

  Shuma e mjeteve që doni t’i kurseni?
  600.000 den.  Muajt e afatizimit?
  3 muaji.

  Norma e interesit

  3 %

  Interesi për 12 muaj

  6.342

  Totali i shumës që do të fitoni

  107.822

 • Линкови десно

  Norma e interesit

Me depozitën e hapur denar plus e eurostandard banka, ju fitoni mundësinë e vetme për të investuar, plotësuar dhe tërhequr mjetet e afatizuara, në çdo kohë dhe sa të doni, duke pasur qasje permanente mbi të njëjtat

 • Liri Depozita e hapur në denarë Ju mundëson liri të plotë gjatë administrimit të mjeteve Tuaja.
 • Kamata paguhet çdo muaj Varësisht dëshirës së klientit, kamata mund të tërhiqet pas skadimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj, pas mbarimit të muajit korrent.
 • Afati Depozita e hapur Denar Plus mund të afatizohet për një periudhë 24-muajshe.
 • Siguri Depozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka.
 • Kartë falas Me çdo depozitë të afatizuar, Ju mund të fitoni falas kartën e debitit Maestro.

 • Depozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka