Depozita familjare

Depozita __familjare__
 • Përllogaritja e depozitës

  Shuma e mjeteve që doni t’i kurseni?
  1.000 еур.

  Norma e interesit

  7.26 %

  Interesi për 12 muaj

  6.342

  Totali i shumës që do të fitoni

  107.822

 • Линкови десно

  Norma e interesit

Depozita familjare e eurostandard banka ju jep një mundësi të vetme për të kursyer familjarisht

Për dallim nga depozitat klasike të kursimit, depozita familjare është paraparë t’u mundësojë personave që kursejnë, që janë anëtarë të një familjeje, të kursejnë familjarisht në eurostandard banka me një normë interesi më të lartë.

 • Kursime familjare Mundësi për të fituar një normë interesi më të lartë me kursim të përbashkët, duke i mbledhur depozitat e veçanta në një depozitë të vetme.
 • Investime familjare Si kapital themeltar i përllogaritjes së normës së interesit për depozitat e përbashkëta merren depozitat e çdo anëtari të familjes përkatëse.
 • Afati Depozita familjare mund të afatizohet për një periudhë 1-vjeçare.
 • Kamata paguhet çdo muaj Varësisht dëshirës së klientit, kamata mund të tërhiqet pas skadimit të periudhës së afatizimit ose çdo muaj, pas mbarimit të muajit korrent.
 • Kartë falas Me çdo depozitë të afatizuar, Ju mund të fitoni falas kartën e debitit Maestro.
 • Normë interesi proporcionale Norma e interesit varet nga shuma e depozitës së afatizuar. Sa më e madhe të jetë shuma e depozitës, aq më e lartë do të jetë norma e interesit.
 • Siguri Depozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka.

 • Depozitat sigurohen në Fondin e sigurimit të depozitave, anëtare e të cilit është edhe Eurostandard Banka