ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТИ

ТРАДИЦИОНАЛЕН ШТЕДЕН ВЛОГ
по видување 0,0%
(1) месец tradicionalen_0%
(2 месеци tradicionalen_1%
(3) месеци tradicionalen_2%
(6) месеци tradicionalen_3%
(12) месеци tradicionalen_4%
(24) месеци tradicionalen_5%
(36) месеци tradicionalen_6%

 

ДЕНАР ПЛУС - ОТВОРЕН ШТЕДЕН ВЛОГ
Рочност (3) месеци (6) месеци (12) месеци (24) месеци
до 600.000 МКД denarPlus3_0% denarPlus6_0% denarPlus12_0% denarPlus24_0%
600.001 - 1.200.000 denarPlus3_1% denarPlus6_1% denarPlus12_1% denarPlus24_1%
1.200.001 - 2.000.000 denarPlus3_2% denarPlus6_2% denarPlus12_2% denarPlus24_2%
2.000.001 - 4.000.000 denarPlus3_3% denarPlus6_3% denarPlus12_3% denarPlus24_3%
4.000.001 - 6.000.000 denarPlus3_4% denarPlus6_4% denarPlus12_4% denarPlus24_4%
над 6.000.001  denarPlus3_5% denarPlus6_5% denarPlus12_5% denarPlus24_5%

 

СЕМЕЕН ДЕПОЗИТ
Денарски штеден влог орочен на (12) месеци
До 600 000 МКД semeen_0%
600 001 – 1 200 000 МКД semeen_1%
1 200 001 – 1 800 000 МКД semeen_2%
1 800 001 – 2 400 000 МКД semeen_3%
2 400 001 – 3 000 000 МКД semeen_4%
3 000 001 – 3 600 000 МКД semeen_5%
3 600 001 – 4 200 000 МКД semeen_6%
4 200 001 – 4 800 000 МКД semeen_7%
4 800 001 – 5 400 000 МКД semeen_8%
5 400 001 – 6 000 000 МКД semeen_9%
Над 6 000 000 МКД semeen10%

 

ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ

ТРАДИЦИОНАЛЕН ШТЕДЕН ВЛОГ
ВАЛУТА/РОЧНОСТ по видување (1) месец (3) месеци (6) месеци (12) месеци (24) месеци (36) месеци (60) месеци
ЕУР 0,0% tradicionalenDevEur_0% tradicionalenDevEur_1% tradicionalenDevEur_2% tradicionalenDevEur_3% tradicionalenDevEur_4% tradicionalenDevEur_5% tradicionalenDevEur_6%
ЦХФ 0,0% tradicionalenDevChf_0% tradicionalenDevChf_1% tradicionalenDevChf_2% tradicionalenDevChf_3% tradicionalenDevChf_4% tradicionalenDevChf_5% /
ГБП 0,0% tradicionalenDevGbr_0% tradicionalenDevGbr_1% tradicionalenDevGbr_2% tradicionalenDevGbr_3% tradicionalenDevGbr_4% tradicionalenDevGbr_5% /
УСД 0,0% tradicionalenDevUsd_0% tradicionalenDevUsd_1% tradicionalenDevUsd_2% tradicionalenDevUsd_3% tradicionalenDevUsd_4% tradicionalenDevUsd_5% /
Други освен Јен 0,0% tradicionalenDrugi_0% tradicionalenDrugi_1% tradicionalenDrugi_2% tradicionalenDrugi_3% tradicionalenDrugi_4% tradicionalenDrugi_5% /

 

ЕВРО ПЛУС - ОТВОРЕН ШТЕДЕН ВЛОГ
Рочност (3) месеци (6) месеци (12) месеци (24) месеци
до 10.000 ЕУР evroPlus3_0% evroPlus6_0% evroPlus12_0% evroPlus24_0%
10.001 - 30.000 ЕУР evroPlus3_1% evroPlus6_1% evroPlus12_1% evroPlus24_1%
30.001 - 50.000 ЕУР evroPlus3_2% evroPlus6_2% evroPlus12_2% evroPlus24_2%
50.001 - 80.000 ЕУР evroPlus3_3% evroPlus6_3% evroPlus12_3% evroPlus24_3%
80.001 - 100.000 ЕУР evroPlus3_4% evroPlus6_4% evroPlus12_4% evroPlus24_4%
над 100.000 ЕУР evroPlus3_5% evroPlus6_5% evroPlus12_5% evroPlus24_5%

 

СЕМЕЕН ВЛОГ
Девизен штеден влог орочен на (12) месеци
До  10,000 ЕУР до semeenDev_0%
10,001 – 20,000 ЕУР до semeenDev_1%
20,001 – 30,000 ЕУР до semeenDev_2%
30,001 – 40,000 ЕУР до semeenDev_3%
40,001 – 50,000 ЕУР до semeenDev_4%
50,001 – 60,000 ЕУР до semeenDev_5%
60,001 – 70,000 ЕУР до semeenDev_6%
70,001 – 80,000 ЕУР до semeenDev_7%
80,001 – 90,000 ЕУР до semeenDev_8%
90,001 – 100,000 ЕУР до semeenDev_9%
Над  100,000 ЕУР до semeenDev10%