Продажба на имот од банката

__Продажба на имот__ од банката

Извештај за недвижнен и движен имот наменет за продажба
со состојба на 30.6.2020 година

 

ПРОДАЖБА на Индивидуален објект - куќа.

Населба Водно-резиденцијален дел, улица Ганџо Хаџи Панзов бр.36 Скопје, Р Македонија. Имотен лист 1373 и 55856 за КО Центар 2 со дворно место 1357м2 од кои 353м2 земјиште под објект. Вкупна внатрешна површина од 700 м2 и 130м2 помошни објекти.

Куќа

View the embedded image gallery online at:
https://eurostandard.mk/mk/kontakt/prodazba-imot#sigProId183a0bb6c8

 

БР Опис на недвижниот имот Адреса Број на имотниот лист или листот за предбележување Квадратура на недвижниот имот Владение Заложно право или други товари на имотот Носител на правото на сопственост и други стварни права Цена
1 Станбени објекти - куќа со дворно место ул. „Рилски Конгрес“ бр.39 Скопје   куќа 241 м² дворно место 97.47 м² земјиште под зграда 91.84 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
2 Станбени објекти - куќа со дворно место  ул. „Ганчо Хаџи Панзов“ бр.36 Катастарска општина Центар 2 1373 и 55856 куќа 516 м² двор 949 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
3 Станбено деловен објект со земјиште  ул. 152 бр.7 Катастарска општина Радишани 100019 куќа 446 м² земјиште 290 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
4 Земјиште - градежно Место викано Ушице Катастарска општина Кавадарци 5199 6.985 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
5 Станбени објекти - туристички објект со останатата квадратура Село Јанковец Катастарска општина Јанковец 818 деловен објект 291 м²      дворно место 185 м²    земјиште под зграда 308 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
6 Градежни објекти - хали Индустриска бб Катастарска општина Битола 70341 деловен објект 3.371 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
7 Градежни објекти - одморалиште - земјиште - дворно место  Место викано Селиште Катастарска општина Претор 368 деловен објект 1.877 м²    дворно место 8.125 м²    земјиште под зграда 1.141 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
8 Градежни објекти -деловен простор Индустриска бб Катастарска општина Битола   деловен објект 4.318.76 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
9  Градежни објекти -деловен простор Скопје „Никола Русински„ бр.1 КО Карпош 7947 деловен објект 59 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
10 Градежни објекти -деловен простор ул.„Алексо Демниевски Баума „ бр.63, КО Велес 35591 деловен објект 7.850 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
11 Станбени објекти -          куќа со дворно место  Село Чегране  1591 куќа 325 м² дворно место 417 м² земјиште под зграда 158 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
12 Станбени објекти - куќа со дворно место ул.„Прво Нова Мало „  КО Гостивар 91224 куќа 244 м² дворно место 220.02 м² земјиште под зграда 167.78 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
13 Градежни објекти -деловен простор магацин ул.„Климент Охридски „ бр.бб КО Струмица   деловен објект -магацин 327 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
14 Градежни објекти -склад за нафтени деривати - сервис ул.„Климент Охридски „ бр.бб КО Струмица   Деловен  објект - склад за нафтени деривати 300м2 двор  2740м2 , бензиска помпа 427м2 сервис 107м2 земјиште под зграда 844м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
15 Градежни објекти -деловни простории ул.„С Ѓорѓиоски „ бр.1 КО Прилеп   Деловен  објект  878м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
16 Станбени објекти - куќа со дворно место Село Здуње Гостивар   куќа 416 м² дворно место 246.84 м² земјиште под зграда 327.08 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
17 Станбени објекти - куќа со дворно место Гостивар Ул.„Драге Тодороски„   куќа 267м² дворно место 218.51 м² земјиште под зграда 128.99 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
18 Станбени објекти - станови Ул.,,Иван Козаров,, бр.44 Кисела Вода,Скопје   Станбен објект станови 4916 м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
19 Градежни објекти -деловни простории Ул.,,Борче Јованоски,, бр.1 Гостивар   Деловен објект 127 м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
20 Градежни објекти -деловни простории Ул.,,Борис Кидриќ,, бр.2 Гостивар   Деловен  објект  109 м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
21 Земјиште - (нива - ливада) Место викано Чаирлак КО Врапчиште Гостивар   Ниви  12203.29м2, ливада 289.01м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
22 Земјиште - (нива ) Место викано Прекаче КО Врапчиште Гостивар   Ниви  6538.57m2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
23 Земјиште - (нива ) Место викано Горна Умурка и Кртаполица КО Врапчиште Гостивар   Ниви Горна Умурка  8152.83м2 и Кртаполица 3291.59м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
24 Станбен објект - куќа со дворно место Гостивар Ул.„Koчо Зози„ бр.14 KO Гостивар   куќа 270м² дворно место 98.56 м² земјиште под зграда 327.8 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
25 Станбен објект - куќа со дворно место Гостивар Ул.„18 Ноември„ бр.156 КО Гостивар   куќа 144м² дворно место 23.64 м² земјиште под зграда 95.85 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
26 Градежни објекти -деловни простории Неготино Ул.„Ацо Аџи Илов„ бр.14 КО Тремник   Деловен  објект - деловна зграда  2.792м2 двор  16710м2 , земјиште под зграда 1056м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
27 Градежни објекти -деловни простории Гостивар, село Чегране КО Чеграни   Деловен  објект - деловна зграда 528м2  во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
28 Станбен објект - куќа со дворно место Гостивар, село Чегране КО Чеграни   куќа 277м² дворно место 673 м² земјиште под зграда 172 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
29 Земјиште - (овоштарник ) Гостивар, село Чегране КО Чеграни   овоштарник 468м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
30 Станбен објект - стан Скопје, Ул."Партизански одреди" br. 111/1/1КО Карпош   Станбен објект стан 132 м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор
31 Градежни објекти -деловни простории Кавадарци, Ул."Шишка" бб    Деловен  објект - деловна зграда 12416м2  во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје По договор

 

ДВИЖЕН ИМОТ

Реден број Опис на движниот имот Адреса Опфат на движниот имот што се продава Старост Заложно право или други товари на движниот имот Цена Лице за контакт
1 Резервни делови за возила Бул."Aвној" бр.16/3-11 Скопје Како целина 2004 не По договор Драган Блажевски
2 Опрема за во хотел - куњски прибор Ул."Индустриска" бб Битола Како целина 1991 не По договор Драган Блажевски
3 Движен имот канцелариски материјали Село Галате, Врапчиште Како целина Непознато не По договор Драган Блажевски
4 Транспортни средства  Ул."Климент Охридски" бб Струмица Поединечно или како целина 2003 не По договор Драган Блажевски
5 Движен имот за млин Ул."Ацо Аџи Илов" бр.17 Неготино Поединечно или како целина 1994-2007 не По договор Драган Блажевски

 

За повеќе информации обратете се на следните телефонски броеви:
+389.2.3249.443
+389.2.3249.403
Лице за контакт Драган Блажевски