Извештаи и податоци

__Извештаи и податоци__
Еуростандард Банка АД Скопје

 

Врз основа на Одлуката на Народна Банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на банката (Службен весник на РМ 134/2007) и Политиката за обелоденување на ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје објавува:

 

ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ
со состојба 31 Декември 2019 година
објавени на ден 15 Мај 2020 година

Download