Обртни средства

Краткорочен кредит за обртни средства

Кредитот за обртни средства овозможува финансирање на краткорочни потреби во тековното работење како набавка на опрема, превозни средства, еднократни плаќања, увоз или одржување на ликвидност

  • ЛиквидностМожност средствата да се користат за подобрување на ликвидноста
  • КористењеНабавка на суровини, опрема, репроматеријали, превозни средства или трговска стока
  • Е-поштаМожност за електронска достава на сите типови документи
  • Бесплатна картичкаМожност за бесплатна MasterCard Bussines дебитна картичка
  • Практиченначин за финансирање насите обврски