Overdraft

Најрационален облик за краткорочен кредит кој во целост е прилагоден на Вашите потреби е дозволеното пречекорување на трансакциска сметка или Овердрафт.

Одобрените средства ги користите во моментот кога Вам ви е потребно а ги враќате делумно или во целост во моментот на нареден прилив на Вашата сметка

  • Без ограничувањеДозволено пречекорување согласно Вашата кредитна способност
  • 24 часаАплицирање, анализа, обработка и исплата во рок од 24 часа
  • Флексибилна отплатаОдобрените средства ги користите кога Вам ви е потребно а ги враќате делумно или во целост во моментот на нареден прилив на Вашата сметка
  • Бесплатна картичкаМожност за бесплатна MasterCard Bussines дебитна картичка
  • Е-поштаМожност за електронска достава на сите типови документи