Трајни обртни средства

Долгорочен кредит за трајни обртни средства

Набавка на опрема, превозни средства, еднократни плаќања, увоз или одржување на ликвидност се неминовна потреба за секоја компанија. Кредитот за трајни обртни средства, на краток среден или долг рок, Ви овозможува финансирање на сите овие потреби во текот на траење на прометниот или производниот циклус

  • Флексибилна отплатаМожност за отплата до 5 години по Ваш избор
  • Грејс периодМожност за вклучен грејс период до 1 година
  • Е-поштаМожност за електронска достава на сите типови документи
  • Бесплатна картичкаМожност за бесплатна MasterCard Bussines дебитна картичка
  • Практиченначин за финансирање насите обврски