Автомобилски потрошувачки кредит

__Автомобилски__ потрошувачки кредит
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 600.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.26 %

  Месечен ануитет

  6.342

  Вкупно враќате

  107.822

  Вкупна камата

  7.822

  СВТ од 0 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Кредит наменет за купување на возило

Нов или половен, автомобилски кредит за набавка на возило кој одговара на Вашиот буџет и Вашите потреби. Можете да го добиете својот автомобил без жиранти

 • Минимално учество Кредит кој Ви овозможува со минимално учество до 20% да го добиете својот автомобил
 • Секој автомобилМожност да купите нов автомобил од секоја марка и секој дилер
 • До 84 месециМожност за отплата до 84 месеци согласно Вашите желби и можности
 • Без жирантиБез жиранти и дополнително обезбедување при аплицирање за автомобилски кредит
 • БенефицииДополнителни бенефиции при купување на патничко или комерцијално возило

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ 2,000,000 денари
 • Рок на отплата до 84 еднакви месечни ануитети
 • Каматна стапка
  • почетна каматна стапка изнесува 10,25% на годишно ниво за МКД. Истата е променлива и се менува согласно измените во  референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 7.5 процентни поени но не помалку од 10,25% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие. Оваа каматна стапка се применува доколку износот на кредитот изнесува 80% од вредноста на возилото (согласно износот на фактурата), во зависност од кредитната способност, при што отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од платата на кредитокорисникот и кокредитокорисниците;
  • за кредити со девизна клаузула почетна каматна стапка изнесува 7,5% на годишно ниво. Истата е променлива и се менува согласно измените во  шестмесечен ЕУРИБОР објавена на https://www.euribor-rates.eu/  по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 7,81 процентни поени но не помалку од 7,5% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие. Оваа каматна стапка се применува доколку износот на кредитот изнесува 80% од вредноста на возилото (согласно износот на фактурата), во зависност од кредитната способност, при што отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од платата на кредитокорисникот и кокредитокорисниците
  • почетна каматна стапка изнесува 10% на годишно ниво за МКД. Истата е променлива и се менува согласно измените во  референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 7.76 процентни поени но не помалку од 10% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие. Оваа каматна стапка се применува доколку износот на кредитот изнесува од 79% до 50% од вредноста на возилото (согласно износот на фактурата), во зависност од кредитната способност, при што отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од платата на кредитокорисникот и кокредитокорисниците
  • за кредити со девизна клаузула почетна каматна стапка изнесува 7,4% на годишно ниво. Истата е променлива и се менува согласно измените во шестмесечен ЕУРИБОР објавена на https://www.euribor-rates.eu/  по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 7,71 процентни поени но не помалку од 7,5% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие. Оваа каматна стапка се применува доколку износот на кредитот изнесува 79% до 50%  од вредноста на возилото (согласно износот на фактурата), во зависност од кредитната способност, при што отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од платата на кредитокорисникот и кокредитокорисниците
  • почетна каматна стапка изнесува 9,5% на годишно ниво за МКД. Истата е променлива и се менува согласно измените во  референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 7.25 процентни поени но не помалку од 9,5% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие. Оваа каматна стапка се применува доколку износот на кредитот изнесува под 50% од вредноста на возилото (согласно износот на фактурата), во зависност од кредитната способност, при што отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од платата на кредитокорисникот и кокредитокорисниците;за кредити со девизна клаузула почетна каматна стапка изнесува 7,5% на годишно ниво. Истата е променлива и се менува согласно измените во шестмесечен ЕУРИБОР објавена на https://www.euribor-rates.eu/  по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 7,77 процентни поени но не помалку од 7,5% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие. Оваа каматна стапка се применува доколку износот на кредитот изнесува под 50%  од вредноста на возилото (согласно износот на фактурата), во зависност од кредитната способност, при што отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од платата на кредитокорисникот и кокредитокорисниците
  • за кредити со девизна клаузула почетна каматна стапка изнесува 7,5% на годишно ниво. Истата е променлива и се менува согласно измените во  шестмесечен ЕУРИБОР објавена на https://www.euribor-rates.eu/  по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 7,61 процентни поени но не помалку од 7,5% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие. Оваа каматна стапка се применува доколку износот на кредитот изнесува под 50%  од вредноста на возилото (согласно износот на фактурата), во зависност од кредитната способност, при што отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од платата на кредитокорисникот и кокредитокорисниците;
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци до 1,5% еднократно за управување со кредитот, 250,00 денари трошоци за аплицирање

Обезбедување

 • Воспоставено заложно право на возилото во корист на Банката
 • КАСКО осигурување, винкулирано во корист на Банката за време на рок на отплата на кредитот
 • Меница со менична изјава потпишана од корисникот на кредитот

Право на користење

 • Физички лица државјани на Република Македонија
 • Нето платите на кредитобарателот и жирантите не смеат да бидат помали од 10,000 денари

Потребна документација

 • Профактура за автомобилот што се купува
 • Потврда за плата на Корисникот на кредитот
 • Потврда за платено учество
 • Документ за обезбедување

НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот
 • Отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/2 (една половина) од месечните примања на кредитокорисникот