Шопинг потрошувачки кредит

__Шопинг__ потрошувачки кредит
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 30.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.26 %

  Месечен ануитет

  6.342

  Вкупно враќате

  107.822

  Вкупна камата

  7.822

  СВТ од 0 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Кредит наменет за купување на техничка опрема

Шопинг кредитот претставува потрошувачки кредит без жиранти, наменет за набавка на секаков тип на техничка опрема

 • До 90,000 денариМожност да добиете кредит до 90,000 денари без жиранти
 • До 300,000 денариМожност да добиете кредит до 300,000 денари со 1 жирант
 • Флексибилна отплатаМожност за отплата на 12, 24, 36 или 48 месеци согласно Вашите желби и можности
 • Лесно аплицирањеМожност за аплицирање во сите експозитури на Еуростандард Банка
 • Мaestrо® дебитна картичкаПри аплицирање за Шопинг кредит добивате бесплатна Маестро дебитна картичка

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ до 300,000 денари, во зависност од кредитната способност на кредитобарателот
 • Рок на отплата до 48 еднакви месечни ануитети
 • Каматна стапка: почетна каматна стапка изнесува 10.25% на годишно ниво. Истата е променлива и се менува согласно измените во референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 8 процентни поени но не помалку од 10.25% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци до 1,5% еднократно за управување со кредитот, 250,00 денари трошоци за аплицирање

Обезбедување

 • За кредити до 90,000 денари, меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот
 • За кредити поголеми од 90,000 денари, меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитоти 1 (еден) кредитоспособен жирант

Право на користење

 • Физички лица, државјани на РМ, приматели на плата во Еуростандард Банка
 • Нето платите на кредитобарателот и жирантите не смеат да бидат помали од 10.000 денари

Потребна документација

 • За вработени во приватен сектор да се достави фотокопија од М1-М2 обрасци и рекапитулари за исплата на плата заверени во УЈП за последните 3 месеци како и тековна состојба за фирмата од Централен регистар.
 • Во прилог на барањето задолжително да се достават фотокопии од документ за идентификација на кредитобарателот и жирантите.

НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот
 • Отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/3 (една третина) од месечните примања на кредитокорисникот