Туристички потрошувачки кредит

__Туристички__ потрошувачки кредит
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 30.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.26 %

  Месечен ануитет

  6.342

  Вкупно враќате

  107.822

  Вкупна камата

  7.822

  СВТ од 0 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Потрошувачки кредит наменет за туристички патувања

Летување, зимување, крстарење и авантура, Туристичкиот кредит Ви овозможува да ја изберете својата омилена дестинација и да ги остварите своите соништа

 • Без жирантиMожност за кредит до 90,000 денари без жиранти
 • Флексибилна отплатаМожност за отплата на 12, 24 или 36 месеци согласно Вашите желби и можности
 • До 150,000 денариМожност да добиете кредит до 150,000 денари со 1 жирант
 • Лесно аплицирањеМожност за аплицирање во сите експозитури на Еуростандард Банка
 • Сите туристички агенцииТуристичкиот кредит е наменет за сите видови патувања без разлика од која туристичка агенција е понудата
 • Maestro дебитна картичкаПри аплицирање за Туристички кредит добивате бесплатна Маестро дебитна картичка

 

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ до износ на издадена профактура од туристичка агенција, максимум 150,000 денари
 • Рок на отплата до 36 еднакви месечни ануитети
 • Каматна стапка: почетна каматна стапка изнесува 10.25% на годишно ниво. Истата е променлива и се менува согласно измените во  референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 8 процентни поени но не помалку од 10.25% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци до 1,5% еднократно за управување со кредитот, минимум 500 денари, 250,00 денари трошоци за аплицирање

Обезбедување

 • Меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот

Право на користење

 • Корисник на Туристички кредит може да биде кредитоспособно физичко лице во редовен работен однос или пензионер кој ја прима пензијата на трансакциска сметка во Банката.

Потребна документација

 • За вработени во приватен сектор да се достави фотокопија од М1-М2 обрасци и рекапитулари за исплата на плата заверени во УЈП за последните 3 месеци и тековна состојба за фирмата од Централен регистар
 • Во прилог на барањето задолжително да се достават фотокопии од документ за идентификација на кредитобарателот како и профактура од туристичката агенција

НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот
 • Отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/3 (една третина) од месечните примања на кредитокорисникот