Пензионерски кредит

__Пензионерски__ кредит
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 60.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.8 %

  9.9 %

  Месечен ануитет

  6.342

  5.163

  Вкупно враќате

  107.822

  63.169

  Вкупна камата

  7.822

  3.169

  * вредности за првата година

  СВТ од 7.822 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Потрошувачки кредит наменет за пензионери

Доколку ја добивате својата пензија во Еуростандард Банка, имате единствена можност за потрошувачки кредит без жиранти прилагоден според Вашите желби и потреби.

Добивате единствена можност за отплата до 73 години

 • До 600,000 денариМожност да добиете потрошувачки ненаменски кредит до 600,000 денари
 • Отплата до 73 годиниМожност за отплата на кредит до 73 години
 • Брза исплатаСредствата ги добивате веднаш на Вашата трансакциска сметка
 • Без жирантиМожност за кредит без жиранти и дополнително обезбедување
 • Маестро дебитна картичкаПри аплицирање за пензионерски кредит добивате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка

Карактеристики на кредитот

 • Поединечно одобрен износ: до 600.000 денари во зависност од кредитната способност, при што отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/3 од месечни примања на кредитокорисникот.
 • Рок на отплата 95 еднакви месечни ануитети
 • Каматна стапка: почетна каматна стапка изнесува 6,5% на годишно ниво фиксна за првата година. По истекот на периодот од една година каматната стапка е променлива изнесува 9% на годишно ниво. Променливата каматна стапка се менува огласно измените во референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истекот на полугодие (30.06 и 31.12.) зголемена за +6.75 процентни поени но не помалку од 9% годишно и не повеќе од законската казнена каматната стапка. Усогласувањето на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци 250,00 денари трошоци за аплицирање; до 2,0% фиксно, однапред за управување со кредитот и други трошоци за Банката, минимум 1.000,00 денари;
 • Надоместоци за предвремена отплата на кредитот : без надоместок за предвремена отплата

Обезбедување

 • Меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот и за износи над 120,000 денари, 1(еден) креитоспособен жирант

Право на користење

  • Физички лица државјани на РМ, пензионери кои ја примаат својата пензија во ЕУРОСТАНДАРД Банка

Потребна документација

 • Лица кои користат кредит или се жиранти на кредит во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД, не може да се јават како жиранти на друг кредит
 • Во прилог на барањето задолжително да се достави фотокопија од документ за идентификација на кредитобарателот
НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот
 • Отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/3 (една третина) од месечните примања на кредитокорисникот