Кредит +

Кредит __+__
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 60.000 ден.

  Број на месеци 1

  Каматна стапка

  7.8 %

  9.9 %

  Месечен ануитет

  6.342

  5.163

  Вкупно враќате

  107.822

  63.169

  Вкупна камата

  7.822

  3.169

  * вредности за првите три месеци

  СВТ од 7.822 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Потрошувачки кредит за сите здравствени работници

ХЕРОИТЕ НОСАТ БЕЛИ МАНТИЛИ

 • 0%Камата за првите 3 месеци
 • 0%Провизија за обработка
 • 0%Административни трошоци
 • 4.9%Каматна стапка промелива по истек на промотивниот период
 • Без жирантиДо 300,000 денари
 • Рефинансирање Рефинансирање на кредити и картички без надоместок

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ на кредит до 900,000 денари со валутна клаузула, во зависност од кредитната способност на кредитобарателот.
 • Рок на отплата до 120 еднакви месечни ануитети, по избор.
  Каматна стапка: 0% првите три месеци промотивен период. По истек на промотивниот период, за приматели на плата во Еуростандард Банка каматната стапка изнесува 4,9% годишно.
  Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие.
 • Надоместоци: 0% административни трошоци, 0% за аплицирање.
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата.

Обезбедување

 • За износи до 300,000 денари потребна е меница и менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот.
 • За износи од 300,000 до 600,000 денари потребен е 1 (еден) кредитоспособен жирант или солемнизација.
 • За износи над 600,000 денари потребно е 2 (два) кредитоспособни жиранти или 1 (еден) кредитоспособен жирант и солемнизација.

Право на користење

 • Физички лица, државјани на РМ, приматели на плата во Еуростандард  Банка.
 • Лица кои користат кредит или се жиранти на кредит во Еуростандард Банка не може да се јават како жиранти на друг кредит.
 • Нето платите на кредитобарателот и жирантите не смеат да бидат помали од 10.000 денари.

Потребна документација

 • За вработени во ЈЗУ и ПЗУ: административна забрана на плата
 • За вработени во приватен сектор:  да се достави фотокопија од М1-М2 обрасци и рекапитулари за исплата на плата заверени во УЈП за последните 3 месеци како и тековна состојба за фирмата од Централен регистар
 • Во прилог на барањето задолжително да се достави фотокопија од документ за идентификација на кредитобарателот