Релакс потрошувачки кредит

__Релакс__ потрошувачки кредит
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 60.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.8 %

  9.9 %

  Месечен ануитет

  6.342

  5.163

  Вкупно враќате

  107.822

  63.169

  Вкупна камата

  7.822

  3.169

  * вредности за првите две години

  СВТ од 7.822 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Потрошувачки кредит со грејс период и без жиранти

Купувањето со ограничен буџет бара компромис меѓу желбите и можностите. Со РЕЛАКС кредитот на Еуростандард Банка, имате можност да добиете кредит без жиранти и вклучен грејс период од 6 месеци.

Со или без жиранти, вклучен грејс период, користење или рефинансирање, РЕЛАКС потрошувачкиот кредит може да ги задоволи сите Ваши желби и потреби

 • Грејс периодСо Релакс кредитот добивате можност за грејс период од 6 месеци
 • Без жирантиМожност за кредит до 300,000 денари без жиранти, а до 900,000 со 1 жирант
 • РефинансирањеМожност за рефинансирање на кредити и картички без надоместок
 • Брза исплата По одобрување на кредитот, средствата ги добивате веднаш на Вашата трансакциска сметка
 • Маестро дебитна картичкаПри аплицирање за Релакс потрошувачки кредит добивате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка

 

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ на кредит до 900,000 денари, во зависност од кредитната способност на кредитобарателот
 • Рок на отплата до 95 еднакви месечни ануитети
 • вклучен грејс период од 6 месеци, по избор
 • Каматна стапка: почетна каматна стапка изнесува 7,8% на годишно ниво фиксна за првите две години. По истекот на периодот од две години каматната стапка е променлива изнесува 9,9% на годишно ниво. Променливата каматна стапка се менува согласно измените во  референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 7.65 процентни поени но не помалку од 9,9% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка
  Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци до 1,0% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 1,000 денари, 250 денари трошоци за аплицирање

Обезбедување

 • За износи до 300,000 денари и потребна е меница и менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот
 • За износи над 300,000 денари потребен е дополнително 1 (еден) кредитоспособен жирант

Право на користење

 • Физички лица, државјани на РМ, приматели на плата во Еуростандард  Банка
 • Лица кои користат кредит или се жиранти на кредит во Еуростандард Банка не може да се јават како жиранти на друг кредит
 • Нето платите на кредитобарателот и жирантите не смеат да бидат помали од 10.000 денари

Потребна документација

 • За вработени во приватен сектор да се достави фотокопија од М1-М2 обрасци и рекапитулари за исплата на плата заверени во УЈП за последните 3 месеци како и тековна состојба за фирмата од Централен регистар
 • Во прилог на барањето задолжително да се достават фотокопии од документ за идентификација на кредитобарателот и жирантите

 

НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот
 • Отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/3 (една третина) од месечните примања на кредитокорисникот