Стандард потрошувачки кредит

__Стандард__ потрошувачки кредит
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 30.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.26 %

  Месечен ануитет

  6.342

  Вкупно враќате

  107.822

  Вкупна камата

  7.822

  СВТ од 7.822 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Ненаменски потрошувачки кредит до 800,000 денари

Стандард потрошувачкиот кредит до 800,000 денари е одлична можност да се ужива во купувањето без ограничувања. Кредитот може да се користи и за рефинансирање на кредити од други банки

Можете да аплицирате за СТАНДАРД потрошувачки кредит со 2 (два) жиранти, на износ, рок и начин на отплата кој само Вам Ви одговара.

 • Отплата до 7 годиниМожност за отплата на 48, 60 или 84 месеци согласно Вашите желби и можности
 • До 800,000 денари Можност да добиете ненаменски кредит до 800,000 денари со 2 жиранти
 • Брза исплатаПо одобрување на кредитот, средствата ги добивате веднаш на Вашата трансакциска сметка
 • РефинансирањеМожност за рефинансирање на кредити и картички без надоместок
 • Маестро дебитна картичкаПри аплицирање за Стандард потрошувачки кредит добивате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка

 

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ на кредит до 800,000 денари, во зависност од кредитната способност на кредитобарателот
 • Рок на отплата до 7 години (84 еднакви месечни ануитети)
 • Каматна стапка: почетна каматна стапка изнесува 10.25% на годишно ниво. Истата е променлива и се менува согласно измените во  референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 8 процентни поени но не помалку од 10.25% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци до 2,0% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 1,000 денари, 250,00 денари трошоци за аплицирање

Обезбедување

 • Меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот и 2 (два) кредитоспособни жиранти

Право на користење

 • Физички лица државјани на Република Македонија
 • Лица кои користат кредит или се жиранти на кредит во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД не може да се јават како жиранти на друг кредит
 • Нето платите на кредитобарателот и жирантите не смеат да бидат помали од 10,000 денари

Потребна документација

 • За вработени во приватен сектор да се достави фотокопија од М1-М2 обрасци и рекапитулари за исплата на плата заверени во УЈП за последните 3 месеци и тековна состојба за фирмата од Централен регистар.
 • Во прилог на барањето задолжително да се достават фотокопии од документ за идентификација на кредитобарателот и жирантот

НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот
 • Отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/3 (една третина) од месечните примања на кредитокорисникот