Акционери на банката

Акционерската структура на Еуростандард банка ја сочинуваат два еднакви субјекти со идентични права и обврски како и еднакви права и сопственост.

E.H.H. Eastern Hemisphere Holding SA (50%)

G.O.F.I. Group of Finance and Investment SA (50%)

  • Акционерскиот капитал на Банката се состои од 18,000 поединечни акции, со еднакво право на глас
  • Сопственикот на секоја поединечна акција ги има следните права и обврски
  • Учество во остварената добивка на Банката
  • Учество во раководењето на Банката
  • Право на дел од активата што ќе остане по завршувањето на ликвидациската постапка

 

Акционери на банката

Акциите на Еуростандард Банка не се предмет на редовно берзанско тргување!