Платен промет

Под платен промет во земјата и странство, се подразбираат плаќањата во денари и девизи што го вршат учесниците во платниот промет, преку своите сметки отворени кај носителите на платниот промет.

Еуростандард банка преку својата деловна мрежа ги врши сите работи од платниот промет.

  • Отворање, водење и затворање на трансакциски сметки
  • Прием и обработка на налози за сите видови плаќања
  • Готовински уплати и исплати
  • Сите типови безготовински плаќања
  • Сите видови плаќања кон странство
  • Прием и обработка на средства од странство
  • Сите видови потврди по барање на клиентот
  • Наплата на девизни чекови

Термински план на работа на платениот промет во земјата

Тип на инстумент Почеток Крај Систем на порамнување Работен ден
PP 30 08:00 16:25 1 пон - пет
PP 30 08:00 14:00 2 пон - пет
PP 30 08:00 14:00 3 пон - саб
PP 10 08:00 14:00 3 пон - саб
PP 40 08:00 14:00 3 пон - саб
PP 50 08:00 14:00 2 пон - пет
PP 50 08:00 16:25 1 пон - пет
PP 53 08:00 14:00 2 пон - пет

Легенда – Систем на порамнување

(1) Македонски Интербанкарски Платен Систем (МИПС)
(2) Клиринпки Интербанкарски Платен Систем (КИПС)
(3) Интерен Клиринг (ИК)