Сметки за физички лица

Трансакциската сметка е повеќевалутна сметка која задолжително мора да ја поседува секој граѓанин како и секое правно лице. Трансакциската сметка служи за евиденција на секој денарски или девизен промет кој го извршува физичкото лице во земјата.

Како до Вашата сметка? Понесете со себе документ за лична идентификација и повелете во најблиската експозитура на Еуростандард банка

  • ДоверливостСите податоци кои се однесуваат на Вашата трансакциска сметка се строго доверливи и се чуваат во тајност, можат да Ви се соопштат само Вам или на лицето кое ќе го ополномоштите да ракува со Вашата сметката
  • Бесплатна Маестро картичкаСо отворање на трансакциска сметка во Еуростандард банка, добивате бесплатна дебитна Маестро картичка
  • Повластени каматни стапкиСо отворање трансакциска сметка во Еуростандард банка, добивате можност за повластени каматни стапки
  • Траен налогСекој имател на трансакциска сметка во Еуростандард банка, има можност за користење и на траен налог
  • Дозволено пречекорување Со отворање на трансакциска сметка добивате можност за дозволено пречекорување во висина до 3 плати

ОТВОРАЊЕ НА СМЕТКА

  • Транскациска сметка во Еуростандард банка можат да отворат сите физички лица државјани на Република Македонија, како и физички лица странски државјани кои согласно законската регулатива имаат третман на резиденти.