Платен промет

Под платен промет во земјата и странство, се подразбираат плаќањата во денари и девизи што го вршат учесниците во платниот промет, преку своите сметки отворени кај носителите на платниот промет.

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА ПРЕКУ СВОЈАТА ДЕЛОВНА МРЕЖА ГИ ВРШИ СИТЕ РАБОТИ ОД ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

  • Отворање, водење и затворање на трансакциски сметки
  • Прием и обработка на налози за сите видови плаќања
  • Готовински уплати и исплати
  • Сите типови безготовински плаќања
  • Сите видови плаќања кон странство
  • Прием и обработка на средства од странство
  • Сите видови потврди по барање на клиентот

Термински план на работа на платениот промет во земјата

Тип на инстумент

Почеток

Крај

Систем на порамнување

Работен ден

PP 30

08:00:00

16:25:00

1

12345

PP 30

08:00:00

14:00:00

2

12345

PP 30

08:00:00

19:00:00

3

123456

PP 10

08:00:00

19:00:00

3

123456

PP 40

08:00:00

19:00:00

3

123456

PP 50

08:00:00

16:00:00

3

123456

PP 50

08:00:00

14:00:00

2

12345

PP 50

08:00:00

16:25:00

1

12345

PP 53

08:00:00

14:00:00

2

12345

ЛЕГЕНДА – СИСТЕМ НА ПОРАМНУВАЊЕ

(1) Македонски Интербанкарски Платен Систем (МИПС)
(2) Клиринпки Интербанкарски Платен Систем (КИПС)
(3) Интерен Клиринг (ИК)