Мисија и визија на банката

Кои сме ние и каде целиме

Мисија Визија
Мисија

Нашата мисијата е целосно да се искористат сите расположливи извори во нашата организација, за континуиран напредок на работењето, во сите негови сегменти, почнувајќи од човечкиот капитал, до технологијата, но и оптимизирање на ефикасноста во деловни процеси.

Визија

Да станеме финансиска институција што ќе биде пример за создавање на квалитет при извршување на сите свои активности, како за доброто на клиентите, така и за напредокот на општествената заедница.