Евро плус депозит

__Евро плус__ депозит
 • Депозитен калкулатор

  Колку средства планирате да штедите?
  5.000 еур.  На колку месеци ќе ги орочите?
  3 месец

  Каматна стапка

  3 %

  Камата за 12 месеци

  6.342

  Вкупно добивате

  107.822

 • Линкови десно

  Каматни стапки

Отворен девизен штеден влог

Со отворениот штеден влог ЕВРО ПЛУС на Еуростандард банка, добивате единствена можност за вложување, дополнување и повлекување на своите орочени средства, колку ќе посакате и кога ќе посакате, а при тоа имате постојан пристап до истите

 • Слобода Отворениот девизен штеден влог Ви овозможува слобода во управувањето на Вашите средства
 • Месечна исплата на каматаПо желба на клиентот каматата може да се подигне по истекот на периодот на орочување или месечно, по истекот на тековниот месец
 • ЕвроОТВОРЕНИТЕ девизни штедни влогови, може да се орочуваат единствено во Евра
 • РокЕвро Плус - отворениот штеден влог може да се орочи на период до 24 месеци
 • СигурностДепозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард банка е членка
 • Бесплатна картичка Со секој орочен депозит имате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка
 • Депозитите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити каде Еуростандард Банка е членка.